Vedtægter

Ordensregler for Haveparken "Lille Bangsbo"

1.Beplantning

1. Havens træer og større beplantning må ikke sættes nærmere skel end 1,5 meter

Vi tilstræber hurtigst muligt,at få hegnsloven ind i kolonihaveloven og den skal overholdes.

2.Havernes skel/hække skal holdes fri for ukrudt.Anlagte græsplæner skal klippes regelmæssigt.Haverne skal holdes i ordenligt stand.Affald og lignende skal opbevares til mindst mulig gene for beboerne.

3.Afbrænding af affald må aldrig finde sted i haven.Haveaffald skal på komposten.

4.Hækkene skal klippes 2 gange årligt,første gang senest 22 juni og anden gang senest 22 september.Hækkene skal være avnbøg og max 180 høje og max 60 cm bredde,men må gerne være lavere,og etableres inden for et år efter rydning og hele vejen om haveparcellen,udgift til nye planter sker for lejerens regning.

5.Brug af sprøjtegifte og andre gifte SKAL begrænses mest muligt.

6.Hæk max.højde cm.180- max.bredde cm.60, hvis ikke andet er aftalt.

7. Husk: Når man forlader sin have SKAL der lukkes for hanen ude ved standeren.Tag venligst slangen af.

2.Bebyggelse

1. Det bebyggede areal må ikke samlet overstige 15% af haveloddens areal dog max 60 kvm.Bebyggelse i haverne skal altid henligge i ordentlig og pyntelig stand til glæde for hele haveparken.

Materialer til senere brug skal være opstablet.

2. Haveparken kan bebygges med havehuse i overenstemmelse med de af Frederikshavn Kommune vedtagne regler for havehuse, der lyder:

3.1.Bygningerne må ikke opføres med mere end en etage.og bygningshøjden må ikke overstige 2,8 m.Målt fra terræn til skæringslinien mellem ydervæg og tagflade(Bortset fra gavltrekant)

Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55".

3.2. Bygningens højde til tagryggen må ikke være over 5 meter.

3.3.Havehuset skal holdes mindst 2,5 meter fra skel. Drivhus må max være 9,9 kvm.

3.4.Raftehegn må inden for haveparkens område kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen i max 1,8 meter højde.Støbning må kun finde sted ved opførelse af hus.

3.5.Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

3.6.Til udvendig bygningssider,må ikke anvendes materiale,som som efter bestyrelsens skøn virker skæmmende.

3.7. Udvendige bygningssider,herunder tage og sokler må kun fremtræde i farver inden for jordfarveskalaen.

3.8.I øvrigt skal bebyggelsen i sine væsentlige træk have en sådan udformning og fremtræden,at det i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet opnås en god helhedsvirkning.

Hvis hus overføres fra et andet sted skal dette være i overensstemmelse med ovenstående regler.Ved bygning eller ændring af hus ,skal forinden bygning og ændring påbegyndes.forelægges 2 mål faste tegninger for bestyrelsen,ligesom der må anføres hvilken materialer,der ønskes anvendt.

Overtrædelse af disse bestemmelser medfører tab af medlemsskab eller eksklution i.h.t.lovene §12.2.

3.9.Ved opstilling af brændeovn i kolonien skal inden godkendelse søges ved bestyrelsen og følgende krav skal være opfylt.

Prøvningsattest en 303 5 godkendt skorstenstilmelding.

Attest fra skorstensfejeren

Forurening og partilkel godkendelse

Der må kun fyres med godkendt brænde

Der afleveres en kopi med skorstensfejerens underskrift inden ibrugtagning af ovnen

3.Vejene og stierne

1. Medlemmet skal holde indtil halvdelen af vejen/stien uden for den lejede have fri for ukrudt og i pyntelig stand,.

2. Tilkørte og på vejen/stien henlagte materialer.til brug i haven, skal fjernes fra vejen/stien senest en uge efter modtagelsen.

3. Unødig mortorstøj,såvel som unødig kørsel på vejene,mellem 19.00 og 08.00 er forbudt.De kørende skal vise størst agtpågivende.og hastigheden må ikke overstige 10 KM/T.Transportmidler skal henstilles til minst muligt gene for naboerne. Fra 1/11 til 1/3.ingen kørsel på veje og stier dog færdsel til fælleshusetundtaget med nødvendig kørsel hertil.

4.Grønne områder

De grønne områder skal været frit tilgængelige for koloniens medlemmer og dennes husstand,og de skal stå direkte under medlemmernes beskyttelse,vedligeholdelsen påhviler medlemmerne.

5.Bødebestemmelser

Bestyrelsen er pligtig til at påtale enhver overtrædelse af lovene,lige som medlemmerne er pligtige til at holde bestemmelserne efteretteligt.

Almene overtrædelser vil medføre advarsler og kan i gentagelsestilfælde medføre bøde på kr.200,00.Sådanne bøder kan kun idømmes af bestyrelsen. 

Ethvert bødeforlæg skal meddeles skriftligt og betales senest 14 dage efter forelæggelsen.

Ønsker et medlem at klage over en idømt bøde skal dette meddeles bestyrelsen senest 14 dage fra bøde forlæggelses datoen.

Klage over en idømt bøde kan af medlemmet forelægges for havekoloniens generalforsamling,hvis afgørelse er endeligt.

Således vedtaget på generalforsamlingen d.

 

Love for Haveparken Lille Bangsbo

§1.Formål og Virke

Under Kolonihaveforbundet Vendsyssels kreds, Kolonihaveparken startet d. 1/1-1987

Foreningens hjemsted er Bangsbo matrikel nr.1 KA,på det af kredsen lejede areal tilhørende Frederikshavn kommune .Foreningen og dermed dennes lejere er underkastet de bestemmelser ,som kommunen gennem byplanbestemmelser og deklarationer der ligger på lejede arealer og lejekontrakten mellem Frederikshavn byråd,Vendsyssels kreds og Kolonihaveforbundets lov af November 2000.

§2. Koloniens formål er at administrere ovennævte areal som kolonihaver,ligesom den skal forestå vedligeholdelse af vejanlæg,vandinstallationer og parkeringspladser,i overensbestemmelse med de planer,Vendsysselskreds i samarbejde med de kommunale myndigheder har lagt til grund for koloniens hele virke.

§ 3.Medlemmer

3.1. Som medlem kan kun optages myndige personer der samtidig lejer en have ved medlemmetskabets indgåelse.

3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen.

"Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter,at ændringen sker.

Lejeren SKAL have fast bopæl i Frederikshavn/Læsø kommune for at kunne leje en kolonihave.Medlemmer er forpligtiget til straks at sælge bebyggelse og opsige lejemålet ved fraflytning fra kommunen.Såfremt dette ikke sker,skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel.

3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

3.4. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale.Indmeldelsesgebyr svarer til 1/2 års leje. Ved salg af have betaler sælger et beløb der svarer til 1/2 års leje.

 3.5. Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet.Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel.

3.6. Til dækning af koloniens udgifter og administration indbetaler hvert medlem et kontigent til kassereren .Jordlejen og forbundskontigent overføres af kassereren.

§4 Medlemskontingent

4.1. Medlemskontingent forfalder til betaling i 2 rater,den 1 Februar og den 1 August lejen indbetales til foreningens bank senest den 1 Februar og 1August.

4.1a.På generalforsamlingen 4 april 2022 blev der vedtaget at bestyrelsen kun betaler halv haveleje.

4.2.Dersom et medlem ikke indbetaler sit kontingent rettidig,er bestyrelsen berettiget til at opkræve kr.200 i gebyr senest 8 dage efter påkrav,betales beløbet ikke sker der udmeldelse af haven.

4.3. Ved opsigelse påhviler det pågældende medlem at udrede haven skadesløst til haveparken.Haveparken er berettiget til for hvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den vedkommende medlems havelod værende  bebyggelse,løsøre og beplantning.

4.4.Ved overtrædelse af foreningens love og ordensregler,der kan påføre foreningen udgifter SKAL DISSE BETALES AF MEDLEMMET.

§5. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

5.1.  Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser som skal være gældende inden for området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

5.2. Medlemmet er pligtig til at overholde alle bestemmelser,som foreningens generalforsamling,bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området,ligesom medlemmet er pligtig til at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

§ 6. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål

6.1. Ønsker et medlem at overdrage sin have til en køber,skal vedkommende medlem på forhånd rette henvendelse herom til formanden,og overdragelse er kun gyldig,når der af bestyrelsen foreligger skriftlig godkendelse af overdragelsens vilkår og vurdering af køberen, som medlem af haveparken.

6.2.Ingen overdragelse må finde sted før hus og have er vurderet.En vurdering er gældende for 1 år forudsat at der ikke er sket væsentlige ændringer af hus og have. For vurderingen betales et gebyr bestemt af kredsen.

6.3. Overdragelsesbetingelserne skal forelægges på en af forbundets lejeaftaler.

6.4. En eventuel nægtelse af at godkende en ønsket køber,kan af vedkommende medlem indbringes for foreningens generalforsamling,hvis afgørelse er endelig.

6.5. Bestyrelsen har intet ansvar over indtrædende medlemmer,hvis et overtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse der overdrages. Bestyrelsen kan kræve,at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelse.

§.7.Ved dødsfald

7.1. Afgår et medlem ved døden,er afdødes arveberettigede.som opfylder betingelserne i §.3.stk.2.betingelser for optagelse,berettiget til at overtage afdødes lejemål.

§.8. Love og regler.

8.1. Fremleje eller udlån,mod betaling af de enkelte haver må ikke finde sted under nogen form.

8.2. Pantsætning af jord vil ikke kunne finde sted.

§.9. Haverne.

9.1. Hvert medlem skal anlægge en have som prydhave og/eller køkkenhave. På havelodden må ikke drives nogen form for erhvervsvirksomhed.

9.2. Egentlige husdyrhold,herunder muskel og kamphunde er FORBUDT i kolonien.

9.3. Hunde SKAL føres i snor.Er der løse hunde i haven skal der være forsvarlig indhegning, i forhold til hunden. ALLE efterladenskaber SKAL samles op.Overtrædelse af reglerne kan have bortvisning fra haveparken til følge.

9.4. De i haveparken værende bygninger må KUN benyttes til beboelse i sommerhalvåret fra den 1 April til den 30 September.Overnatning uden for sæsonen gælder kun weekend.

9.5. Overtrædelse af forbudet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelserne pålagt området og medfører bortvisning.

9.6. Hvert medlem er over for haveparken ansvarlig for sin husstand eller sine gæsters skadegørende handlinger.

§.10.Fællesarbejde

10.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje,stier og andre arealer,der i følge hovedlejekontrakten hører til området,samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmer har envidere pligt til at holde sin del af vejen ud til vejmidte uden for sin egen have.

 

 10.2.Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.Bestyrelsen kan pålægge medlemmer der udebliver herfra en afgift fastsat af generalforsamlingen.

§.11. Forpligtelser.

11.1. Medlemmerne er forpligtigede til at overholde ordensreglerne.

11.2. Generalforsamlingen er berettiget til at ændre eller supplere lovene og ordensreglerne.Eventuelt ændringer skal skriftligt meddeles kredsbestyrelsen før ikrafttrædelsen kan finde sted.

§.12.Eksklution

12.1.Bestyrelsen/Kredsbestyrelsen kan ekskludere et medlem efter følgende regler:

12.2. Hvis et medlem fremlejer sit havelod.

Hvis et medlem benytter sin have til helårsbeboelse.

Hvis et medlem i strid med loven driver erhverv i haven  eller holder husdyr.

Hvis et medlems have ikke anlægges,drives eller bebygges som i loven foreskrevet.

Hvis et medlem,i denne husstand eller gæster i væsentlig grad eller gentagende gange overtræder ordensreglementet.

12.3. Hvis et medlems opførsel eller forhold har vist at være af en sådan art,at vedkommendes forsatte medlemsskab af kolonien ikke skønnes at være foreneligt med de øvrige medlemmers berettigede krav på betryggende og ordnede forhold i kolonien og dens område.

12.4. Medlemsretten fortabes,uanset om restancen er søgt inddrevet ved retslig inkasso.Et medlem,der har fortabt sin medlemsret i medfør af foranstående bestemmelser,har intet krav på genoptagelse i kolonien,selv om restancen berigtiges.

§13.Fraflytning ved eksklusion

13.1. Når medlemsskab fortabes eller ved eksklution frakendes det pågældende medlem og dets husstand forpligtiget til at fraflytte haven med 14 dages varsel,og kan om fornødent udsættes ved fogendes hjælp.

13.2. Den på havelodden værende bebyggelse er haveparken berettiget,men ikke pligtig,til at overtage,efter sagkyndig vurdering,eller søge at afhænde på de efter bestyrelsens skøn bedst opnåelige vilkår.

13.3. Vurderingbeløbet eller overdragelsesvederlaget med fradragelse af haveparkens eventuelle tilgodehavende eller udlæg udbetales af kasseren til den opsagte snarest efter at afhændelsen har fundet sted.

13.4. Ethvert tvilsspørgsmål i forbindelse med eller frakendelse af medlemsretten afgøres af foreningens generalforsamling,hvis afgørelse er endelig. 

§ 14. Daglig ledelse

14.1. Koloniens daglige ledelse foreståes af en betyrelse på 5 medlemmer,valgt blandt koloniens medlemmer.

14.2. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen,medens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand og sekretær.

14.3. Formand og kasserer afgår skiftevis,første gang ved lodtrækning.Genvalg til bestyrelsen kan finde sted og hvert valg er bindende for en periode af 2 år.

14.4.Afgår et bestyrelsesmedlem ,indtræder første suppleanten i betyrelsen.

14.5. Formanden og i dennes fravær,næstformanden repræsenterer haveparken udadtil.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det berettiget.

Bestyrelsen fører referat over alle møder og vedtagelser.Kredsen har påtegneret over for bestyrelsen.

§.14.6. Bestyrelsen har pligt og ret til at overvåge overholdelse af koloniens love og ordensregler,overtrædelser skal omgående påtales.

§.15. Generalforsamling.

15.1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

15.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den første hele uge i Maj.Dagordenen skal indeholde følgende punkter.

1)Valg af dirigent.

2) Referant og 2 stemmetællere

3) Beretning

4) Årsregnskabmed evt. revisionsberetning

5) Valg af formand/kasserer

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7) Valg af interne revisorer og suppleanter

8) Valg af vurderingsudvalg

9) Valg til kreds repræsentantskab

10) Indkomne forslag

11) Eventuelt

15.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes.når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelser af dagsorden beslutter det.

15.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes envidere,hvis mindst 50 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagorden.

15.5. Betyrelsen er i de i  stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse.Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

15.6. Når betingelserne for indkaldelsen af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt,men bestyrelsen afviser den,indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

15.7. Beslutning på en ekstrordinær generalforsamling kan kun træffes,hvis mindst 80 %af de medlemmer,der har begæret generalforsamlingen,er til stede.Bestemmelserne i stk.10-14 gælder også for ekstraordinær generalforsamling.

15.8. ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.Regnskaber kan sendes med ud sammen med dagsordenen.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveresskriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

15.9. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.Behandling af forslagene forudsætter forslagstillerens tilstedeværlse.

15.10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

15.11. Hver havelod har 1 stemme.

15.12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

15.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stemmeafgivelse om bestyrelse og repræsentantskab skal foregå skriftligt,hvis dette ønskes. Ekstraordinær generalforsamling kan/skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig andragende til bestyrelsen fra 2/3 af haveparkens medlemmer,med opgivelse af de emner der ønskes behandlet.

15.14. Ved haveforeningens opløsning gælder specielle regler j.f. Kolonihaveforbundet.

15.15. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten,referanten samt foreningens formand.

 §.16. Bestyrelsen.

16.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.En opstillet som er forhindret i at være tilstede på generalforsamligen,kan genvælges,såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

16.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer,der vælges for en 2 års periode.

Formand og kasserer vælges særskilt,henholdsvis i lige og ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

16.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en repræsentant fra samme havelod,med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb,indtræder første suppleanten i bestyrelsen-dog kun for tiden til næste generalforsamlingsafholdelse.

16.4. Afgår formanden eller kasseren i en valgperiode,inkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg,hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

16.5. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke i en forretningsorden.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov,eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.

16.6. Et betyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag,hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret,eller på anden måde er personligt intresseret.

16.7. bestyrelsen er beslutningsdygtig,når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

16.8. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

16.9. Formandens og kasserens samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon,kontorhold og kørsel dækkes af foreningen.

16.10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagt fuldmagtforhold.

16.11. Bestyrelsen skal sikre at der er tegnet relevante forsikringer.

§.17.Tavshedspligt.

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg,nedsat af bestyrelsen,har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold,som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen.

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§.18. Tegningsret.

I økonomiske forhold tegnes foreningen udadtil af formanden og kasseren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

§.19.Regnskab og revision

19.1. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12

Det påhviler kasseren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedværende værdier og forpligtigelser.

Årsregnsskabet skal udearbejdes i overenstemmelse med god regnskabskik og være i overenstemmelse med den fortagne bogføring og tilstedeværende bilag.

Bestyrelsen kan bestemme,at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoristeret revisor.

19.2. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 1 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.

Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab og påtegne regnskabet.

§.20. Foreningens opløsning.

Haveparkens generalforsamling kan ikke tage stilling til haveparkens opløsning eller ændringer i lejemål da Kolonihaveforbundet for Danmark Vendsyssel Kreds hvor lejemål med Frederikshavn kommune,efter kolonihaveloven,vedtaget mellem Forbundet,Kommune og Miljøministeriet november 2000.

§.21. Disse love og ordensregler SKAL afleveres til bestyrelsen ved fratrædelse af haveparken.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d.

 

 

 

Der tages forbehold for eventuelle tastefejl.